ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ Punjabiwavestv.com ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ Punjabiwavestv@gmail.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +91 9988629961 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।